Knutna nävar som möts mot varandra i en ring - aktivt deltagande och tillmötesgående stämning. APL - Arbetsplatsförlagt lärande på Hultsfred Lärcenter.

APL – Arbetsplatsförlagt lärande

APL står för arbetsplatsförlagt lärande och är en del av yrkesutbildningen inom gymnasieskolan och vuxenutbildningen. APL innebär att en del av utbildningen genomförs på plats ute på ett företag. Syftet med APL är att förbereda eleverna för det kommande yrkeslivet och ge dem möjlighet att utveckla både yrkeskunskaper och en egen yrkesidentitet samt knyta kontakter inom branschen. Genom APL har eleverna chansen att uppleva arbetslivet på riktigt, redan under skoltiden. 

APL i vuxenutbildning

Elever på sammanhållna yrkesutbildningar som ges inom statsbidraget för regionalt yrkesvux ska genomföra minst 15 % av sin utbildning som APL. Du hittar alla utbildningar där det ingår Arbetsplats förlagt lärande – APL under yrkesutbildningar.

Lärlingsutbildning

Elever som går lärlingsutbildningar som finansieras med statsbidrag för regionalt yrkesvux ska genomföra minst 70 % av lärlingsutbildningen på en arbetsplats. Även elever inom kommunalt finansierad vuxenutbildning genomför APL med olika längd beroende på kurser och upplägg.
För att ett företag ska få rekvirera statsbidrag vid mottagande av lärling krävs utbildade handledare.

Hur funkar APL?

För eleven: Innan APLen börjar ordnar skolan med någon form av möte mellan eleven och företaget/verksamheten. Det kan vara i form av studiebesök eller handledarträff.
För eleven är APL en värdefull erfarenhet som kan stärka självförtroendet, motivationen och intresset för yrket. Eleven får chansen att prova på olika arbetsuppgifter, få feedback och handledning från erfarna yrkesutövare och lära sig mer om arbetsmiljö, säkerhet och lagar som gäller på arbetsplatsen. Eleven ansvarar för att följa skolans och företagets regler, visa intresse och engagemang för lärandet och dokumentera sina erfarenheter.
Under APL är det företagets arbetstider som den studerande kan komma behöva anpassa sig till. Skiftgång kan förekomma. Skolan och företaget försöker givetvis hitta bästa lösningen för alla parter.
APL-platsen kan vara på ett företag/i verksamhet inom närområdet från där eleven bor, men beror mycket på vilka kontakter skolan har med företag eller verksamheter inom det området man studerar. Det kan innebära att man får resa. Att planera för resa är något man bör vara beredd på och kostanden för dessa resor står eleven själv för. Körkort är bra att ha, speciellt i vårt område där det är svårt att ta sig kommunalt. Vi uppmanar våra elever att planera in att ta körkort. Det kommer även underlätta för jobb framåt.

För företaget: Företaget ansvarar för att erbjuda en lärandemiljö som är relevant, stimulerande och trygg för eleven och utse en handledare som kan stötta, vägleda och utvärdera elevens utveckling. Handledaren visar hur företaget fungerar och lär eleven inom det yrkesområde som eleven studerar. För företaget är APL ett sätt att bidra till kompetensförsörjningen, skapa goda relationer med skolan och framtida arbetstagare och visa upp sin verksamhet för potentiell framtida medarbetare. Företaget får också tillgång till engagerade och nyfikna elever som kan bidra med nya idéer, perspektiv och kunskaper. Som handledare till APL-elev har man stor nytta av att ha gått en handledarutbildning. Den ger kunskap i arbetet med elever och praktiska tips och stöd hur man kan arbeta och engagera nya medarbetare i företaget och är även användbart vid nyrekrytering.

För skolan: För att APL ska fungera bra krävs ett gott samarbete mellan skolan, eleven och företaget. Skolan ansvarar för att planera, organisera och följa upp APL:n i samråd med eleven och företaget. Ansvarig huvudlärare stämmer av med handledaren och eleven löpande under en APL.
I avtalet som skolan anordnar inför en APL-period står det mer om vad som gäller vid APL, om problem skulle uppstå och vilket ansvar eleven/företaget och skolan har.

Nyckelordet för APL är samarbete. Att alla tar sitt ansvar och bidrar till att främja kompetensutvecklingen inom samhället. Vi på Hultsfred Lärcenter månar om att APL ska fungera bra, vara säkert och bidra till att våra elever och de företag som vi samarbetar med ska växa.

Kontaktpersoner

Monica af Ekenstam

Utbildningsmäklare

010-354 26 27

APL-Handledarutbildning

Är du handledare åt en av våra elever finns APL-Handledarutbildning som stöd för dig. Denna görs digitalt via Skolverket. Skolverkets webbaserade apl-handledarutbildning – Skolverket

Vi hjälper er gärna med Handledarutbildning!

Körkort med hjälp av CSN!

Visste du att du kan ta hjälp av CSN för att låna pengar till att ta körkort?

Läs mer om hur det fungerar på Körkortslån – för arbetslösa eller för unga med gymnasieexamen – CSN

Många jobb kräver att du har körkort. Det ger dig även frihet att resa och se sig omkring. Få ett rikare liv helt enkelt.

Så, ta ett avgörande steg för att öka dina chanser till jobb och nya möjligheter!